Menu
Základní umělecká školaJ. S. Bacha Dobřany

Směrnice o výši školného

Směrnice o výši úplaty na Základní umělecké škole J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih, Stromořadí 439, Dobřany

V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji výši úplaty za vzdělávání na Základní umělecké škole J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih.
 
 1. Vzdělávání v základní umělecké škole neposkytuje stupeň vzdělání a lze je tedy poskytovat za úplatu, která je příjmem Základní umělecké školy J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih.
   
 2. Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na školní rok 2023/2024 takto:
 • hudební obor  1.200,- Kč
 • přípravné studium hudebního oboru  1000,- Kč 
 • navštěvují-li celou lekci dva žáci  1000,- Kč
 • poloviční lekce (25 minut)  600,- Kč
 • jeden a půl lekce (70 minut)  1.500,- Kč
 • výtvarný obor  1000,- Kč
 • přípravné studium výtvarného oboru  1000,- Kč
 • taneční obor  1000,- Kč
 • přípravné studium tanečního oboru  1000,- Kč
 
 1. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce nezletilého žáka, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli základní umělecké školy vždy k 1.9. a 1.2. daného roku a změny ve skutečnostech rozhodných pro přiznání nároku na dávku oznámí do 8 dnů od nastalé změny.
   
 2. Osvobozen od úplaty bude zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, pokud prokáže lékařskou zprávou dlouhodobou nemoc (minimálně 1 měsíc) nebo vážné zdravotní problémy.
   
 3. O snížení úplaty rozhoduje ředitel školy na základě předložení písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka, a to z důvodu:
 • a) výuky minimálně ve třech oborech nebo předmětech
 • b) naplňování školního vzdělávacího programu (hra komorních těles či souborů)
 • c)  třetí dítě z rodiny
Úplata bude snížena podle písm. a) o 50%, podle písm. b) o 50% a podle písm. c) o 50%.
 
 1. Úplata za pololetí je splatná do 15. dne prvního měsíce, pokud ředitel základní umělecké školy nedohodne se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka jiný termín úhrady.
   
 2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 2023
 
V Dobřanech dne 28.8. 2023
  
Jan Vozár
ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany                                               

… ten hraje na housle, ta zpívá vesele,
ten krásně maluje a ta zas tancuje, ten umí to a ta zas tohle …
… a všichni dohromady zvládnem' ještě víc!

Facebook

facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

ředitelna

Bachovská cesta

Bachovská cesta