Menu
Základní umělecká školaJ. S. Bacha Dobřany

Školní řád

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J. S. Bacha Dobřany, příspěvkové organizace vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 30 odst. 1, ředitel školy.

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1) Žák má právo:

 • na základní umělecké vzdělání dle podmínek uvedených ve vyhl. č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělání,
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělání, totéž platí i pro žáky se speciálními potřebami,
 • na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí a zneužívání,
 • mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti svých zákonných zástupců a na návrh ředitele vyučovacího předmětu přeřazeni na konci 1. nebo 2. pololetí do některého z vyšších ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek z povinných předmětů.

2) Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání.

3) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných důvodů

 • uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného                předmětu a stanovit náhradní způsob výuky.

II. Povinnosti žáka a zákonných zástupců

1) Žáci jsou povinni:

 • řídit se školním řádem,
 • dodržovat zásady kulturního chování,
 • docházet včas a pravidelně do vyučování,
 • účinkovat na veřejných i interních akcích školy.

2) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 • zajistit pravidelnou docházku žáka,
 • na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výuky,
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží nebo jiných skutečnostech, které by mohli mít vliv na průběh vzdělávání žáka,
 • dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou či osobní omluvou, telefonicky či e-mailem,
 • plánovanou nepřítomnost omlouvat předem,
 • uhradit vždy na začátku pololetí neprodleně úplatu za vzdělání.

3) Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle §28, odst. 2 školského zákona:

 • jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
 • údaje o předchozím vzdělání v ZUŠ,
 • údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení,
 • údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na jeho průběh,
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

III. Provoz a vnitřní režim školy

Škola působí na třech místech. Hlavní budova základní umělecké školy s ředitelstvím je v Dobřanech, Stromořadí 439, Dobřany 334 41. Na škole působí jeden technicko-hospodářský pracovník, jeden provozní zaměstnanec a zaměstnanec pro údržbu školy:

 • účetní / ekonom
 • domovnice / uklízečka
 • údržbář

Režim otevírání a zavírání budovy je stanoven na pololetí školního roku a vychází z rozvrhů jednotlivých vyučujících. Budova je otevřena od 07.00 do 21.00. Školu v ranních hodinách otevírá domovnice / uklízečka nebo účetní / ekonom a ve večerních hodinách zamyká a kóduje domovnice / uklízečka.

Dále se vyučuje na dvou odloučených pracovištích:

 • ZŠ Chlumčany, Komenského 154, Chlumčany 334 42, obor hudební

V Chlumčanech probíhá výuka ve dvou učebnách vyhrazených potřebám ZUŠ. Doba výuku vychází z rozvrhů hodin jednotlivých vyučujících. Otevírání a zavírání školy si zajišťuje základní škola svými zaměstnanci. 

 • ZŠ Štěnovice, Čižická 344, Štěnovice 332 09, obor hudební a výtvarný

Ve Štěnovicích probíhá výuka hudebního oboru ve třech učebnách a výuka výtvarného oboru v jedné učebně.  Doba výuky vychází z rozvrhů hodin jednotlivých vyučujících. Otevírání a zavírání školy si zajišťuje základní škola svými zaměstnanci. 

 • MěKS Dobřany, víceúčelové kulturní zařízení Káčko, Sokolovská 1011, Dobřany 334 41,obor hudební a literárně dramatický

Ve víceúčelovém kulturním zařízení Káčko probíhá výuka hudebního a literárně dramatického oboru v hlavním sále a dvou učebnách. Doba výuky vychází z rozvrhů hodin jednotlivých vyučujících. Otevírání a zavírání Káčka si zajišťuje ZUŠ a MěKS svými zaměstnanci.

Na odloučených pracovištích je provoz přizpůsoben vnitřnímu režimu ZŠ a MěKS.

 

IV. Organizace výuky

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace vyučuje v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru. Výuka na škole je organizována formou individuální, skupinové a kolektivní výuky.

1) Školní vzdělávací program:

 • dnem 01. 07. 2012 vstoupil v platnost školní vzdělávací program (ŠVP) naší školy. Podle tohoto ŠVP (účinnost od 01. 09. 2012) se ve školním roce 2018/2019 začnou vzdělávat žáci, kteří nastoupí do přípravného studia, do studia 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. ročníku I. stupně a 1., 2., 3. a 4. II. stupně, do studia 1., 2., 3. a 4. ročníku vzdělávání pro dospělé, a to ve všech čtyřech oborech (hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickým).

2) Vyučování:

 • vyučování se řídí rozvrhem hodin,
 • do vyučování nosí žák požadované školní potřeby, do nehudebních oborů cvičební a pracovní oděvy,
 • nepřijde-li vyučující do 10 minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost řediteli, vedoucímu učiteli nebo jinému přítomnému učiteli,
 • opouštět školní budovu během vyučování není žákům povoleno,
 • rodiče žáků, pokud nejsou učitelem pozváni přímo do výuky, čekají na žáky v určené části budovy školy.

3) Vyučovací hodiny a přestávky

 • vyučovací hodina trvá 45 minut,
 • vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými a desetiminutovými přestávkami.

4) Vstup, pohyb po škole:

 • žáci přicházejí do školy 5 minut před začátkem vyučování, bezprostředně po skončení výuky opouštějí budovu školy,
 • vstup cizích osob do budovy školy je možný jen v doprovodu učitelů školy,
 • o přestávkách se žáci chovají ukázněně.

V. Podmínky zajištění bezpečnosti žáků a ochrany zdraví žáků

 • Žáci jsou vždy na začátku školního roku proškolováni svými vyučujícími hlavního předmětu, školení je v rozsahu daném vedením školy, je proveden zápis v třídní knize žáka.
 • Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy, pedagogičtí pracovníci nebo jiné způsobilé osoby.
 • Pedagogičtí pracovníci aktivně podporují pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky, využívají pedagogické metody rozvíjející sociální dovednosti žáků a pomáhají při řešení konfliktů.
 • Škola předchází vzniku sociálně patologických jevů, spolupracuje s rodinou a odbornými institucemi.
 • Není povoleno v prostorách školy kouřit a nosit do školy věci ohrožující bezpečnost ostatních.
 • Je zakázáno nošení, distribuce a užívání návykových látek.
 • Je zakázáno manipulovat s technickým a elektrickým zařízením ve škole.
 • Žák nesmí během vyučování opouštět budovu školy.

VI. Podmínky pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 • Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.
 • Pronajímání hudebních nástrojů a jiných učebních pomůcek se řídí smlouvou o pronájmu, která byla zpracována v souladu se zřizovací listinou.
 • Škola vede veškerý majetek v evidenci (inventarizace, seznamy).
 • Škody způsobené žáky na majetku školy jsou žáci nebo zákonní zástupci povinni uhradit.
 • Při ukončení vzdělání žáci odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené pomůcky.

VII. Hodnocení žáků

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků a ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71 / 2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 • Základní studium 1. a 2. stupně se ukončuje závěrečnou zkouškou nebo absolventským koncertem (vystavení výtvarných prací).
 • Žáci jsou v průběhu školního roku ve vyučování a na vysvědčení (na konci prvního a druhého pololetí) hodnoceni těmito klasifikačními stupni:
  • 1 - výborný (splnění vzdělávacího obsahu daného ročníku, prokázání                            aktivity, samostatnosti, spolehlivosti, výborné domácí přípravy, účasti                            na vystoupeních a výstavách, docílení osobního maxima u žáka)
  • 2 - chvalitebný (splnění vzdělávacího obsahu daného ročníku, spolehlivost,             cílevědomost, účast na vystoupeních a výstavách)
  • 3 - uspokojivý (splnění vzdělávacího obsahu daného ročníku
  • 4 - neuspokojivý (nesplnění vzdělávacího obsahu daného ročníku,                                  klasifikace neuspokojivý v kterémkoli předmětu znamená vyloučení                              žáka)
 • žáci výtvarného a tanečního oboru jsou ve vyučování v průběhu školního roku hodnoceni slovně.
 • Žáci jsou na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnoceni těmito klasifikačními stupni:
  • prospěl (a) s vyznamenáním
  • prospěl (a)
  • neprospěl (a)

2) Kritéria hodnocení

Podklady pro hodnocení a klasifikaci vzdělávacích výsledků získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:  

 • soustavným sledováním výkonu žáka a jeho připravenosti v hodinách                           individuální výuky, komorní a souborové hry
 • postupovými a závěrečnými zkouškami v rámci individuální výuky
 • písemnými testy a ústním zkoušením v hodinách hudební nauky (hudební                     dílny)

zapojením žáka do kulturního dění:

 • aktivním - vystupuje na přehrávkách a koncertech školy
 • pasivním - účastní se kulturních akcí jako posluchač 

3) Průběžné a celkové hodnocení

 • Žák je klasifikován učitelem minimálně jednou za měsíc do žákovské knížky třídní knihy. Klasifikace postupové a závěrečné zkoušky hodnotí momentální výkon žáka a nemusí se shodovat se známkou na vysvědčení.
 • V celkovém hodnocení učitel zohledňuje práci žáka v individuální i kolektivní výuce, jeho výkony na přehrávkách a koncertních vystoupeních a jeho zájem o všeobecné kulturní dění.

VIII. Ukončení vzdělávání

1) Žák přestává být žákem školy:

 • jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci 2. pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl, zákonný zástupce žáka má ale právo písemně požádat ředitele školy o opakování ročníku,
 • jestliže byl vyloučen ze školy,
 • v případě, že o ukončení písemně požádal žákův zákonný zástupce,
 • v případě, že zákonný zástupce žáka neuhradil úplatu za vzdělávání a nedohodl se na náhradním termínu s ředitelem školy.

IX. Distanční výuka

 • Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona č. 240/2000 Sb., nařízení mimořádného opatření podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, anebo nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, studijní skupiny nebo oddělení ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.
 • Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
 • Vzdělávání distančním způsobem není pro žáky základní umělecké školy povinné, s odkazem na § 184 a) odst. 3 školského zákona. Pokud se však žák distanční výuky zúčastní, je povinen dodržovat stanovená pravidla a povinnosti uvedené níže.
 • Doporučenou platformou pro distanční výuku je Microsoft Teams.
 • Komunikace se zákonnými zástupci žáků (zletilými žáky) probíhá přes Email, aplikaci Klasifikace nebo telefonicky.
 • Žáci se účastní synchronní online výuky nebo zpracovávají zadané úkoly, které pak odevzdávají prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Hodnocení výsledků žáků  při distanční výuce se řídí platným školním řádem.
 • V případě, že je umožněna prezenční výuka ve škole, je možné po vzájemné dohodě zákonného zástupce žáka (zletilého žáka), pedagoga a vedení školy nadále pokračovat v distanční výuce, nebo obě formy podle konkrétní situace všech zúčastněných střídat.
 • Žákům a jejich zákonným zástupcům se během distanční výuky zakazuje pořizování fotografií nebo videozáznamů ostatních žáků a vyučujících bez jejich výslovného a písemného souhlasu. V případě udělení souhlasu s pořízením záznamu pro osobní potřebu výuky žáka nesmí být takto získané záznamy žádným způsobem dále šířeny a zpřístupněny třetím osobám.

Poznámka:

Použití všech osobních údajů je v souladu s GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů, data žáků jsou chráněna proti zneužití.

Školní řád nabývá platnost dnem 1. září 2020.

Jan Vozár
ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

… ten hraje na housle, ta zpívá vesele,
ten krásně maluje a ta zas tancuje, ten umí to a ta zas tohle …
… a všichni dohromady zvládnem' ještě víc!

Facebook

facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

celostátní kolo v Mikulově , květen 2012 - pohár vítězů

Bachovská cesta

Bachovská cesta