Menu
Základní umělecká školaJ. S. Bacha Dobřany

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a podpisem tohoto souhlasu poskytuji: Základní umělecké škole J.S.Bacha Dobřany, příspěvkové organizaci, se sídlem: Stromořadí 439, 334 41 Dobřany, IČO: 70834903, coby správci osobních údajů (dále jen „Správce“), SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM níže uvedených osobních údajů, a to pro níže stanovené účely a dobu trvání:

 • Osobní údaj: Fotografie dítěte /žáka
 • Účel zpracování:
  • Zveřejnění pořízených fotografií s dalšími strukturovanými údaji jednotlivých žáků, Zveřejnění Fotografie na webových stránkách správce a zřizovatele; Fotografie v publikacích správce a zřizovatele; Fotografie v periodikách (např. denní tisk, časopisy, obecní zpravodaj); Zveřejnění fotografií na sociálních sítích správce, které umožňují sledování žáků a profilování jejich osobních údajů (Facebook apod.) - to vše pro potřeby Správce, zejména za účelem propagace a prezentace Správce
 • Doba poskytnutí souhlasu: 13 let
 • Souhlas*: ANO - NE
 • Osobní údaj: Audiovizuální záznam dítěte /žáka
 • Účel zpracování:
  • Zveřejnění pořízeného audiovizuálního záznamu s dalšími strukturovanými údaji jednotlivých žáků (YouTube a ostatní platformy); Zveřejnění audiovizuálního záznamu na sociálních sítích správce, které umožňují sledování žáků a profilování jejich osobních údajů (Facebook apod.) - to vše pro potřeby Správce, zejména za účelem propagace a prezentace Správce
  • Doba poskytnutí souhlasu: 13 let
  • Souhlas*: ANO - NE
 • Osobní údaj: Prezentace výrobků a výkresů dětí/žáků
 • Účel zpracování:
  • Zveřejnění děl s uvedením fotografie a údajů o autorovi na výstavách, vernisážích apod.
 • Doba poskytnutí souhlasu: 13 let
 • Souhlas*: ANO - NE

*Vhodné zakroužkujte, nehodící se škrtněte

Upozorňujeme Vás, že nejste povinni nám jakékoliv osobní údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné.

Výše uvedenou volbou udělujete Souhlas podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dále ve smyslu § 85 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, a to na výše uvedenou dobu od udělení souhlasu, případně do Vašeho odvolání tohoto souhlasu.

Správce je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje manuálně i automatizovaně, rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání (dále je též umístěn na webových stránkách Správce). Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas, který lze kdykoliv odvolat.

Svým podpisem tohoto Souhlasu prohlašuji, že jsem byl Správcem informován o svých právech a povinnostech, zejména o svých právech:

 1. požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší organizace jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v článku 15 GDPR,
 2. požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů (článek 16 GDPR),
 3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v článku 17 GDPR.
 4. požadovat omezení zpracování osobních údajů v případech, které jsou upraveny v článku 18 GDPR,
 5. získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v článku 20 GDPR a
 6. máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu článku 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.
 7. máte právo podat proti Správci stížnost u dozorového orgánu ve smyslu článku 21 GDPR

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby, a s ohledem na složitost a počet žádostí, prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření.

Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

V případě jakýchkoliv dotazů, či pokud chcete uplatnit vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený nám jako Správci, nás můžete kontaktovat zasláním emailu na zusbacha.dobrany@seznam.cz,  on-line na www.zus-dobrany.cz, na tel. čísle: +420 377 972 943, osobně nebo poštou na adrese: Stromořadí 439, 334 41 Dobřany.

Prohlašuji, že jsem byl poučen/a o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto Souhlasu je zcela dobrovolné.

V Dobřanech dne…………………………………………….

 • Jméno a příjmení dítěte/žáka/-yně:
 • Jméno a příjmení zákonného zástupce:
 • Vlastnoruční podpis zákonného zástupce:

… ten hraje na housle, ta zpívá vesele,
ten krásně maluje a ta zas tancuje, ten umí to a ta zas tohle …
… a všichni dohromady zvládnem' ještě víc!

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Facebook

facebook

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

1947-1950 první zázemí hudební školy (ul. Stromořadí)

Bachovská cesta

Bachovská cesta