Menu
Základní umělecká školaJ. S. Bacha Dobřany

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
Se sídlem Stromořadí 439, 334 41 Dobřany
IČ: 70834903

(dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

 • od zákonných zástupců
 • od stávajících zaměstnanců
 • od bývalých zaměstnanců
 • přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, kontaktní formulář na webu apod.)
 • z veřejných zdrojů (z ISVS apod.)
 • od jiné osoby, která je ve smluvním vztahu ke správci
 • od uchazeče o zaměstnání

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, RČ) a další osobní údaje jako např.: číslo telefonu, e-mailová adresa, adresa pro doručování, identifikátor datové schránky, státní občanství, pohlaví, stupeň podpůrných opatření, závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, zdravotní potíže mající vliv na průběh vzdělávání, údaj o zdravotní pojišťovně, údaje o předchozím vzdělání, údaje o probíhajícím vzdělání, výsledky vzdělávání, výchovná opatření a hodnocení chování, údaje o docházce a jiné obdobné informace.
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění zákonných povinností, smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (použití osobních údajů za účelem personálních řízení apod.)

V. Kategorie subjektů údajů

 • stávající děti, žáci
 • bývalé děti, žáci
 • zákonní zástupci
 • stávající zaměstnanci
 • bývalí zaměstnanci
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeč o zaměstnání

VI. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje žáků (resp. zákonných zástupců) mohou být předávány dalším příjemcům. V rámci plnění svých zákonných povinností předává Správce osobní údaje úřadům a správním orgánům stanoveným platnými právními předpisy. Jedná se zejména o MŠMT, ČŠI, OSPOD, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a tyto kategorie příjemců: kontrolní orgány, zdravotní pojišťovny. V průběhu vzdělávání žáka může též Správce předat osobní údaje žáka s jeho písemným souhlasem partnerské škole v zahraničí, cestovní agentuře, organizátorovi soutěže, firmě poskytující ubytování nebo dopravu, apod. S těmito příjemci osobních údajů je za účelem ochrany osobních údajů uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů poskytující dostatečné záruky ochrany osobních údajů, s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům. Příjemci osobních údajů jsou společnosti se sídlem na území České republiky, výjimečně pak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v tzv. bezpečných státech. K předání a zpracování osobních údajů mimo území Evropské unie a tzv. bezpečných států nedochází.

VII. Účel zpracování osobních údajů

 • Přijímání žáka ke základnímu uměleckému vzdělávání (zpracování přihlášky ke studiu, vydání rozhodnutí o přijetí, převzetí zápisového lístku)
 • Evidence žáka ve školní matrice
 • Export dat ze školní matriky pro MŠMT, ČŠI, kontrolní orgány
 • Evidence doplňujících údajů ve školní matrice pro předávání údajů
 • Evidence osobní karty žáka
 • Katalogový list žáka
 • Evidence úrazů v knize úrazů
 • Vedení záznamů v třídní knize
 • vystavení interních přístupových a identifikačních průkazů či karet
 • rozhodnutí školy k podaným žádostem žáka
 • Výstupy osobních údajů a informací o průběhu studia v informačních systémech školy
 • Příprava a organizace školní akce, odborné soutěže, studijního pobytu
 • Evidence docházkového systému žáka
 • Webová prezentace školy - zpravodajství z činnosti školy
 • Doklad o seznámení se školním řádem, bezpečnostními předpisy
 • Protokol o komisionální zkoušce, záznam o hodnocení žáka v náhradním termínu
 • Plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a jeho prováděcích právních předpisů popřípadě dalších obecně závazných právních předpisů
 • Evidence o plnění platebních povinností

Pro výše uvedené účely je poskytnutí osobních údajů žáků resp. zákonných zástupců povinné a nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce (např. školní matrika), pro splnění veřejného zájmu či výkon veřejné moci Správcem a pro účely oprávněných zájmů Správce nebo dotčené osoby (např. kamerový systém) či pro ochranu životně důležitých zájmů žáka nebo jiné osoby. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné vzdělávání žákům poskytovat.

Správce dále zpracovává osobní údaje žáků či jejich zákonných zástupců, které nejsou nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo právních povinností, veřejného zájmu či oprávněných zájmů Správce. Tyto údaje zpracovává jen na základě písemného souhlasu subjektu údajů, jsou to zejména:

 • zveřejňování školou pořízených fotografií žáků, výsledků soutěží a prací žáků na webu školy a sociálních sítích školy, případně v tisku
 • číslo cestovního pasu žáka
 • kontaktní údaje potencionálních zájemců o studium
 • záznamy o chování na internetových stránkách Správce získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči
 • ID školní datové schránky žáka a jeho zákonného zástupce
 • identifikátory žáka pro školní osobní a studijní zónu
 • identifikátory zákonného zástupce pro školní osobní zónu žáka

Údaje zpracovávané na základě poskytnutého souhlasu slouží k propagačním účelům školy na webových stránkách Správce či v tisku, k zajištění cesty žáků do zahraničí, pro zasílání důležitých sdělení o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, pro identifikaci žáka/zákonného zástupce pro vstup do školních informačních systémů, vylepšení provozu internetových stránek aj. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu platnosti tohoto souhlasu. Souhlas subjektu údajů zůstává v platnosti po dobu vzdělávání žáka na ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace, pokud není stanoveno déle nebo do doby, dokud souhlas subjekt údajů neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Správce pro jiné účely a na základě jiných právních povinností.

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce vhodné technická a organizační opatření (v souladu s článkem 25 GDPR) k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování (včetně profilování) ve smyslu č. 22 GDPR.

IX. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

XI. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účelu zpracování,
 2. kategorii dotčených osobních údajů,
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 4. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 5. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 6. pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce:

 1. přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 3. právo na výmaz, právo být zapomenut dle čl. 17 GDPR,
 4. právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 6. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 7. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování dle čl. 22 GDPR.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. Požádat správce o vysvětlení.
 2. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 3. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 4. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 5. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 6. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XII. Změna pravidel o ochraně osobních údajů

V případě jakýchkoliv změn pravidel o ochraně osobních údajů, budeme tyto změny komunikovat na www stránkách. Proto je doporučujeme pravidelně kontrolovat.

XIII. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na adrese:

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
se sídlem Stromořadí 439, 334 41 Dobřany

Pověřencem na ochranu osobních údajů jmenovaným školou je:

MAS Radbuza, z.s
nám. ČSA 24, 333 01 Stod

Tyto kontaktní údaje můžete použít i v případě, že máte zájem o zobrazení, opravení, zablokování či vymazání informací, které byly o Vás prostřednictvím Stránek nashromážděny.

… ten hraje na housle, ta zpívá vesele,
ten krásně maluje a ta zas tancuje, ten umí to a ta zas tohle …
… a všichni dohromady zvládnem' ještě víc!

Facebook

facebook

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

reklamní akce na Venkovské expo nádraží ČD Plzeň, duben 2013

Bachovská cesta

Bachovská cesta