Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Základní umělecké školy J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih

 

Školní řád Základní umělecké školy J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih vydává na základě zákona

č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 30 odst. 1, ředitel školy.

 

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1) Žák má právo:

* na základní umělecké vzdělání dle podmínek uvedených ve vyhl. č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělání,

* na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

* na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělání, totéž platí i pro žáky se speciálními potřebami,

* na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí a zneužívání,

* mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti svých zákonných zástupců a na návrh ředitele vyučovacího předmětu přeřazeni na konci 1. nebo 2. pololetí do některého z vyšších ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek z povinných předmětů.

 

2) Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:

* na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání.

 

3) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných důvodů uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu a stanovit náhradní způsob výuky.

 

II. Povinnosti žáka a zákonných zástupců

1) Žáci jsou povinni:

* řídit se školním řádem,

* dodržovat zásady kulturního chování,

* docházet včas a pravidelně do vyučování,

* účinkovat na veřejných i interních akcích školy.

 

2) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

* zajistit pravidelnou docházku žáka,

* na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výuky,

* informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží nebo jiných skutečnostech, které by mohli mít vliv na průběh vzdělávání žáka,

* dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou či osobní omluvou, telefonicky či e-mailem,

* plánovanou nepřítomnost omlouvat předem,

* uhradit vždy na začátku pololetí neprodleně úplatu za vzdělání.

 

3) Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle §28, odst.

2 školského zákona:

* jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

* údaje o předchozím vzdělání v ZUŠ,

* údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení,

* údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na jeho průběh,

* jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

 

III. Provoz a vnitřní režim školy

Škola působí na třech místech. Hlavní budova základní umělecké školy s ředitelstvím je v Dobřanech, Stromořadí 439, Dobřany 334 41. Na škole působí jeden technicko-hospodářský pracovník, jeden provozní zaměstnanec a zaměstnanec pro údržbu školy:

* účetní / ekonom

* domovnice / uklízečka

* údržbář

 

Režim otevírání a zavírání budovy je stanoven na pololetí školního roku a vychází z rozvrhů jednotlivých vyučujících. Budova je otevřena od 07.00 do 21.00. Školu v ranních hodinách otevírá domovnice / uklízečka nebo účetní / ekonom a ve večerních hodinách zamyká a kóduje domovnice / uklízečka.

 

Dále se vyučuje na dvou odloučených pracovištích:

 

* ZŠ Chlumčany, Komenského 154, Chlumčany 334 42, obor hudební

 

V Chlumčanech probíhá výuka ve dvou učebnách vyhrazených potřebám ZUŠ. Doba výuku vychází z rozvrhů hodin jednotlivých vyučujících. Otevírání a zavírání školy si zajišťuje základní škola svými zaměstnanci.

 

* ZŠ Štěnovice, Čižická 344, Štěnovice 332 09, obor hudební a výtvarný

 

Ve Štěnovicích probíhá výuka hudebního oboru ve třech učebnách a výuka výtvarného oboru v jedné učebně. Doba výuky vychází z rozvrhů hodin jednotlivých vyučujících. Otevírání

a zavírání školy si zajišťuje základní škola svými zaměstnanci.

 

Na odloučených pracovištích je provoz přizpůsoben vnitřnímu režimu ZŠ.

 

IV. Organizace výuky

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih vyučuje v hudebním, tanečním

a výtvarném oboru. Výuka na škole je organizována formou individuální, skupinové a kolektivní výuky.

 

1) Školní vzdělávací program:

* dnem 01. 09. 2012 vstoupil v platnost školní vzdělávací program (ŠVP) naší školy. Podle tohoto ŠVP se ve školním roce 2015/2016 začnou vzdělávat žáci, kteří nastoupí do přípravného studia, do studia 1., 2., 3. a 4. ročníku I. a II. stupně, do studia 1., 2., 3. a 4. ročníku vzdělávání pro dospělé, a to ve všech třech oborech (hudebním, výtvarném a tanečním).

* ve školním roce 2015/2016 se nevztahuje na ročníky 5. - 7. I. stupeň. Výuka ve všech oborech je vedena podle učebních plánů pro ZUŠ schválených MŠMT České republiky (hudební obor s platností od 01. 09. 1995, výtvarný obor s platností od 01. 09. 2002, taneční obor s platností od 01. 09. 2003) a podle učebních osnov ZUŠ.

 

2) Vyučování:

* vyučování se řídí rozvrhem hodin,

* do vyučování nosí žák požadované školní potřeby, do nehudebních oborů cvičební a pracovní oděvy,

* nepřijde-li vyučující do 10 minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost řediteli, vedoucímu učiteli nebo jinému přítomnému učiteli,

* opouštět školní budovu během vyučování není žákům povoleno,

* rodiče žáků, pokud nejsou učitelem pozváni přímo do výuky, čekají na žáky v určené části budovy školy.

 

3) Vyučovací hodiny a přestávky

* vyučovací hodina trvá 45 minut,

* vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými a desetiminutovými přestávkami.

 

 

4) Vstup, pohyb po škole:

* žáci přicházejí do školy 5 minut před začátkem vyučování, bezprostředně po skončení výuky opouštějí budovu školy,

* vstup cizích osob do budovy školy je možný jen v doprovodu učitelů školy,

* o přestávkách se žáci chovají ukázněně.

 

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti žáků a ochrany zdraví žáků

* Žáci jsou vždy na začátku školního roku proškolováni svými vyučujícími hlavního předmětu, školení je v rozsahu daném vedením školy, je proveden zápis v třídní knize žáka.

* Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících

činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

* Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy, pedagogičtí pracovníci nebo jiné způsobilé osoby.

* Pedagogičtí pracovníci aktivně podporují pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky, využívají pedagogické metody rozvíjející sociální dovednosti žáků a pomáhají při řešení konfliktů.

* Škola předchází vzniku sociálně patologických jevů, spolupracuje s rodinou a odbornými institucemi.

* Není povoleno v prostorách školy kouřit a nosit do školy věci ohrožující bezpečnost ostatních.

* Je zakázáno nošení, distribuce a užívání návykových látek.

* Je zakázáno manipulovat s technickým a elektrickým zařízením ve škole.

* Žák nesmí během vyučování opouštět budovu školy.

 

V. Podmínky pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků

* Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební

pomůcky a plně za ně odpovídají.

* Pronajímání hudebních nástrojů a jiných učebních pomůcek se řídí smlouvou o pronájmu, která byla zpracována v souladu se zřizovací listinou.

* Škola vede veškerý majetek v evidenci (inventarizace, seznamy).

* Škody způsobené žáky na majetku školy jsou žáci nebo zákonní zástupci povinni uhradit.

* Při ukončení vzdělání žáci odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené pomůcky.

 

VI. Hodnocení žáků

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků a ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71 / 2005 Sb.,

o základním uměleckém vzdělávání.

 

* Základní studium 1. a 2. stupně se ukončuje závěrečnou zkouškou nebo absolventským koncertem (vystavení výtvarných prací).

 

* Žáci jsou v průběhu školního roku ve vyučování a na vysvědčení (na konci prvního a druhého

pololetí) hodnoceni těmito klasifikačními stupni:

 

a) 1 - výborný (splnění vzdělávacího obsahu daného ročníku, prokázání aktivity, samostatnosti, spolehlivosti, výborné domácí přípravy, účasti na vystoupeních a výstavách, docílení osobního maxima u žáka)

 

b) 2 - chvalitebný (splnění vzdělávacího obsahu daného ročníku, spolehlivost, cílevědomost, účast na vystoupeních a výstavách)

 

c) 3 - uspokojivý (splnění vzdělávacího obsahu daného ročníku)

 

d) 4 - neuspokojivý (nesplnění vzdělávacího obsahu daného ročníku, klasifikace neuspokojivý v kterémkoli předmětu znamená vyloučení žáka)

 

* Žáci výtvarného a tanečního oboru jsou ve vyučování v průběhu školního roku hodnoceni slovně.

 

* Žáci jsou na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnoceni těmito klasifikačními stupni:

a) prospěl (a) s vyznamenáním

b) prospěl (a)

c) neprospěl (a)

 

2) Kritéria hodnocení

 

* Podklady pro hodnocení a klasifikaci vzdělávacích výsledků získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:

a) soustavným sledováním výkonu žáka a jeho připravenosti v hodinách individuální výuky,

komorní a souborové hry

b) postupovými a závěrečnými zkouškami v rámci individuální výuky

c) písemnými testy a ústním zkoušením v hodinách hudební nauky (hudební dílny)

d) zapojením žáka do kulturního dění:

o aktivním - vystupuje na přehrávkách a koncertech školy

o pasivním - účastní se kulturních akcí jako posluchač

 

3) Průběžné a celkové hodnocení

 

* Žák je klasifikován učitelem minimálně jednou za měsíc do žákovské knížky třídní knihy. Klasifikace postupové a závěrečné zkoušky hodnotí momentální výkon žáka a nemusí se shodovat se známkou na vysvědčení.

* V celkovém hodnocení učitel zohledňuje práci žáka v individuální i kolektivní výuce, jeho výkony na přehrávkách a koncertních vystoupeních a jeho zájem o všeobecné kulturní dění.

 

VII. Ukončení vzdělávání

1) Žák přestává být žákem školy:

* jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci 2. pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl,

* jestliže byl vyloučen ze školy,

* v případě, že o ukončení písemně požádal žákův zákonný zástupce,

* v případě, že zákonný zástupce žáka neuhradil úplatu za vzdělávání a nedohodl se na náhradním termínu s ředitelem školy.

 

Poznámka:

Použití všech osobních údajů je v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, data žáků jsou chráněna proti zneužití.

 

Školní řád nabývá platnost dnem 1. září 2015.

 

 

 

J A N V O Z Á R

ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany