Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J. S. Bacha Dobřany, příspěvkové organizace vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 30 odst. 1, ředitel školy.

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1) Žák má právo:

 • na základní umělecké vzdělání dle podmínek uvedených ve vyhl. č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělání,
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělání, totéž platí i pro žáky se speciálními potřebami,
 • na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí a zneužívání,
 • mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti svých zákonných zástupců a na návrh ředitele vyučovacího předmětu přeřazeni na konci 1. nebo 2. pololetí do některého z vyšších ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek z povinných předmětů.
 
2) Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání.

 

3) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných důvodů uvolnit žáka              zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného                předmětu a stanovit náhradní způsob výuky.

 

II. Povinnosti žáka a zákonných zástupců

1) Žáci jsou povinni:
 • řídit se školním řádem,
 • dodržovat zásady kulturního chování,
 • docházet včas a pravidelně do vyučování,
 • účinkovat na veřejných i interních akcích školy.
 

2) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 • zajistit pravidelnou docházku žáka,
 • na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se výuky,
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží nebo jiných skutečnostech, které by mohli mít vliv na průběh vzdělávání žáka,
 • dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou či osobní omluvou, telefonicky či e-mailem,
 • plánovanou nepřítomnost omlouvat předem,
 • uhradit vždy na začátku pololetí neprodleně úplatu za vzdělání.
 

3) Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků      uvést údaje podle §28, odst. 2 školského zákona:

 • jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
 • údaje o předchozím vzdělání v ZUŠ,
 • údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení,
 • údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na jeho průběh,
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.
 

III. Provoz a vnitřní režim školy

Škola působí na třech místech. Hlavní budova základní umělecké školy s ředitelstvím je v Dobřanech, Stromořadí 439, Dobřany 334 41. Na škole působí jeden technicko-hospodářský pracovník, jeden provozní zaměstnanec a zaměstnanec pro údržbu školy:

 • účetní / ekonom
 • domovnice / uklízečka
 • údržbář

Režim otevírání a zavírání budovy je stanoven na pololetí školního roku a vychází z rozvrhů jednotlivých vyučujících. Budova je otevřena od 07.00 do 21.00. Školu v ranních hodinách otevírá domovnice / uklízečka nebo účetní / ekonom a ve večerních hodinách zamyká a kóduje domovnice / uklízečka.

Dále se vyučuje na dvou odloučených pracovištích:

 • ZŠ Chlumčany, Komenského 154, Chlumčany 334 42, obor hudební

V Chlumčanech probíhá výuka ve dvou učebnách vyhrazených potřebám ZUŠ. Doba výuku vychází z rozvrhů hodin jednotlivých vyučujících. Otevírání a zavírání školy si zajišťuje základní škola svými zaměstnanci. 

 • ZŠ Štěnovice, Čižická 344, Štěnovice 332 09, obor hudební a výtvarný

Ve Štěnovicích probíhá výuka hudebního oboru ve třech učebnách a výuka výtvarného oboru v jedné učebně.  Doba výuky vychází z rozvrhů hodin jednotlivých vyučujících. Otevírání a zavírání školy si zajišťuje základní škola svými zaměstnanci. 

Na odloučených pracovištích je provoz přizpůsoben vnitřnímu režimu ZŠ.

 

IV. Organizace výuky

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace vyučuje v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru. Výuka na škole je organizována formou individuální, skupinové a kolektivní výuky.

 

1) Školní vzdělávací program:

 • dnem 01. 07. 2012 vstoupil v platnost školní vzdělávací program (ŠVP) naší školy. Podle tohoto ŠVP (účinnost od 01. 09. 2012) se ve školním roce 2018/2019 začnou vzdělávat žáci, kteří nastoupí do přípravného studia, do studia 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. ročníku I. stupně a 1., 2., 3. a 4. II. stupně, do studia 1., 2., 3. a 4. ročníku vzdělávání pro dospělé, a to ve všech čtyřech oborech (hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickým).
 

2) Vyučování:

 • vyučování se řídí rozvrhem hodin,
 • do vyučování nosí žák požadované školní potřeby, do nehudebních oborů cvičební a pracovní oděvy,
 • nepřijde-li vyučující do 10 minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost řediteli, vedoucímu učiteli nebo jinému přítomnému učiteli,
 • opouštět školní budovu během vyučování není žákům povoleno,
 • rodiče žáků, pokud nejsou učitelem pozváni přímo do výuky, čekají na žáky v určené části budovy školy.
 

3) Vyučovací hodiny a přestávky

 • vyučovací hodina trvá 45 minut,
 • vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými a desetiminutovými přestávkami.
 

4) Vstup, pohyb po škole:

 • žáci přicházejí do školy 5 minut před začátkem vyučování, bezprostředně po skončení výuky opouštějí budovu školy,
 • vstup cizích osob do budovy školy je možný jen v doprovodu učitelů školy,
 • o přestávkách se žáci chovají ukázněně.
 

V. Podmínky zajištění bezpečnosti žáků a ochrany zdraví žáků

 • Žáci jsou vždy na začátku školního roku proškolováni svými vyučujícími hlavního předmětu, školení je v rozsahu daném vedením školy, je proveden zápis v třídní knize žáka.
 • Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy, pedagogičtí pracovníci nebo jiné způsobilé osoby.
 • Pedagogičtí pracovníci aktivně podporují pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky, využívají pedagogické metody rozvíjející sociální dovednosti žáků a pomáhají při řešení konfliktů.
 • Škola předchází vzniku sociálně patologických jevů, spolupracuje s rodinou a odbornými institucemi.
 • Není povoleno v prostorách školy kouřit a nosit do školy věci ohrožující bezpečnost ostatních.
 • Je zakázáno nošení, distribuce a užívání návykových látek.
 • Je zakázáno manipulovat s technickým a elektrickým zařízením ve škole.
 • Žák nesmí během vyučování opouštět budovu školy.
 

VI. Podmínky pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 • Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.
 • Pronajímání hudebních nástrojů a jiných učebních pomůcek se řídí smlouvou o pronájmu, která byla zpracována v souladu se zřizovací listinou.
 • Škola vede veškerý majetek v evidenci (inventarizace, seznamy).
 • Škody způsobené žáky na majetku školy jsou žáci nebo zákonní zástupci povinni uhradit.
 • Při ukončení vzdělání žáci odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené pomůcky.
 

VII. Hodnocení žáků

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků a ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71 / 2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 • Základní studium 1. a 2. stupně se ukončuje závěrečnou zkouškou nebo absolventským koncertem (vystavení výtvarných prací).
 • Žáci jsou v průběhu školního roku ve vyučování a na vysvědčení (na konci prvního a druhého pololetí) hodnoceni těmito klasifikačními stupni:

      a) 1 - výborný (splnění vzdělávacího obsahu daného ročníku, prokázání                                 aktivity, samostatnosti, spolehlivosti, výborné domácí přípravy, účasti                             na vystoupeních a výstavách, docílení osobního maxima u žáka)

      b) 2 - chvalitebný (splnění vzdělávacího obsahu daného ročníku, spolehlivost,                cílevědomost, účast na vystoupeních a výstavách)

      c) 3 - uspokojivý (splnění vzdělávacího obsahu daného ročníku

      d) 4 - neuspokojivý (nesplnění vzdělávacího obsahu daného ročníku,                                      klasifikace neuspokojivý v kterémkoli předmětu znamená vyloučení                              žáka)

 
 • Žáci výtvarného a tanečního oboru jsou ve vyučování v průběhu školního roku hodnoceni slovně.
 
 • Žáci jsou na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnoceni těmito klasifikačními stupni:
       a) prospěl (a) s vyznamenáním
       b) prospěl (a)
       c) neprospěl (a)
 

2) Kritéria hodnocení

 
 • Podklady pro hodnocení a klasifikaci vzdělávacích výsledků získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:  
     a) soustavným sledováním výkonu žáka a jeho připravenosti v hodinách                           individuální výuky, komorní a souborové hry
     b) postupovými a závěrečnými zkouškami v rámci individuální výuky
     c) písemnými testy a ústním zkoušením v hodinách hudební nauky (hudební                     dílny)
     d) zapojením žáka do kulturního dění:
 • aktivním - vystupuje na přehrávkách a koncertech školy
 • pasivním - účastní se kulturních akcí jako posluchač 
 

3) Průběžné a celkové hodnocení

 • Žák je klasifikován učitelem minimálně jednou za měsíc do žákovské knížky třídní knihy. Klasifikace postupové a závěrečné zkoušky hodnotí momentální výkon žáka a nemusí se shodovat se známkou na vysvědčení.
 • V celkovém hodnocení učitel zohledňuje práci žáka v individuální i kolektivní výuce, jeho výkony na přehrávkách a koncertních vystoupeních a jeho zájem o všeobecné kulturní dění.
 

VII. Ukončení vzdělávání

1) Žák přestává být žákem školy:

 • jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci 2. pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl,
 • jestliže byl vyloučen ze školy,
 • v případě, že o ukončení písemně požádal žákův zákonný zástupce,
 • v případě, že zákonný zástupce žáka neuhradil úplatu za vzdělávání a nedohodl se na náhradním termínu s ředitelem školy.

 

Poznámka:

Použití všech osobních údajů je v souladu s GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů, data žáků jsou chráněna proti zneužití.

 

Školní řád nabývá platnost dnem 1. září 2018.

 
J A N  V O Z Á R
ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany